SEQTA

SEQTA

St Aloysius College sử dụng SEQTA như một hệ thống quản lý học tập để cho phép hợp tác nhiều hơn giữa trường học và gia đình. Nền tảng SEQTA được tạo thành từ ba cổng tích hợp:

Truy cập các cổng thông tin bên dưới:

Thông tin cha mẹ và người chăm sóc

để tải xuống ứng dụng SEQTA: