Cửa hàng đồng phục

Mỗi sinh viên tại Trường Cao đẳng St Aloysius được yêu cầu mặc đồng phục của trường có sẵn từ Cửa hàng đồng phục cao đẳng St Aloysius nằm trong khuôn viên trường trung tâm Judith Redden. Trong Học kỳ 1 và Học kỳ 4, học sinh mặc đồng phục mùa hè và trong Học kỳ 2 và Học kỳ 3, họ mặc đồng phục mùa đông.

Uniforms can also be purchased from our Online Shop.

Giờ mở cửa hàng đồng phục cao đẳng St Aloysius:

Điều khoản trường học

To make an appointment with the Uniform Shop, please click here.


Thông tin thêm: